Rada Rodziców

PRZEWODNICZĄCY RADY RODZICÓW: Pani Anna Janicka

Numery Konta Rady Rodziców: 17 1140 2004 0000 3302 8299 5664


 

REGULAMIN RADY RODZICÓW SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 55

im. Jurija Gagarina w Poznaniu

 

Przyjęty na podstawie Uchwały Rady Rodziców

Szkoły Podstawowej nr  55 w Poznaniu z dnia 09.11.2022r.

 

 

 

I.              POSTANOWIENIA OGÓLNE.

§ 1

Rada Rodziców działa na podstawie art.53 - Ustawy o systemie oświaty z dnia 7 września 1991 roku z późniejszymi zmianami Dz. U. z 1991r, Nr 95, poz. 425 oraz § 11 Statutu Szkoły Podstawowej nr 55 im. Jurija Gagarina w Poznaniu.

§ 2

 

Siedziba Rady Rodziców znajduje się w Poznaniu, przy ul. Szpaków 1.

§ 3

Rada Rodziców jest autonomicznym organem szkoły współdziałającym z Dyrekcją, Radą Pedagogiczną i Samorządem Uczniowskim w realizacji statutowych zadań szkoły.

 

§ 4 

Rada Rodziców stanowi reprezentację wszystkich rodziców szkoły. 

§ 5

Kadencja Rady Rodziców trwa jeden rok.

II.            CELE DZIAŁANIA RADY RODZICÓW.

§ 6 

Współdziałając z dyrekcją szkoły, radą pedagogiczną i organami prowadzącymi podstawowymi zadaniami Rady Rodziców jest:

 

1.    Aktywizowanie rodziców do czynnego wspierania kadry pedagogicznej w realizacji procesu edukacyjnego.

2.    Kształtowanie kierunków rozwoju placówki.

3.    Przyczynianie się do podnoszenia poziomu nauczania.

4.    Zapewnienie rodzicom wpływu na działalność szkoły w zakresie dydaktyczno-wychowawczym.

5.    Gromadzenie funduszy niezbędnych dla wspierania działalności szkoły.

6.    Pozyskiwanie sponsorów.

 

III. SKŁAD RADY RODZICÓW SZKOŁY.

§ 7

1.    Podstawowym ogniwem samorządu rodziców Szkoły Podstawowej nr 55 są trzyosobowe Rady Rodziców Klasy.

2.    Członkowie Rady Rodziców Klasy wybierani są w głosowaniu jawnym, zwykłą większością głosów przez ogół rodziców uczniów danej klasy na pierwszym zebraniu rodziców po rozpoczęciu roku szkolnego.

3.    Wybory członków Rady Rodziców Klasy są ważne bez względu na ilość osób uczestniczących w pierwszym po rozpoczęciu roku szkolnego zebraniu rodziców.

§ 8

1.    Wybrani Członkowie Rady Rodziców Klasy wybierają spośród siebie Przewodniczącego, jego zastępcę oraz skarbnika.

2.    Częstotliwość spotkań Rad Rodziców Klasy ustalają członkowie poszczególnych Rad z tym zastrzeżeniem, iż nie mogą one odbywać się rzadziej niż organizowane przez Dyrekcję Szkoły lub wychowawców ogólne zebrania rodziców.

§ 9

1.    W skład Rady Rodziców szkoły wchodzą po jednym przedstawicielu z każdego oddziału, wybranym w głosowaniu tajnym.

2.    Członkiem Rady Rodziców Klasy oraz Rady Rodziców Szkoły nie może być osoba, której dziecko nie jest lub przestaje być uczniem Szkoły Podstawowej nr 55.

3.    Jeśli w trakcie kadencji Rady Rodziców Szkoły, którykolwiek z jej członków zrezygnuje z pełnienia funkcji w Radzie, zostanie odwołany lub będzie musiał ustąpić z powodów określonych w ust.2, w oddziale szkolnym który reprezentował,  na najbliższym zebraniu rodziców klasy zarządza się wybory uzupełniające.

§ 10

1.    Członkowie Rady Rodziców Szkoły wybierają spośród siebie Przewodniczącego Rady oraz 4 członków Prezydium Rady oraz liczącą 3 osoby Komisję Rewizyjną Rady Rodziców Szkoły.

2.    Członek Prezydium nie może być równocześnie członkiem Komisji Rewizyjnej.

3.    Wybrani do prezydium członkowie Rady wybierają spośród siebie:

§  Przewodniczącego

§  2 Członków Prezydium,

§  Skarbnika

§  Sekretarza Rady Rodziców Szkoły

4.    Członkowie Komisji Rewizyjnej wybierają spośród siebie Przewodniczącego Komisji oraz jego Zastępcę i Sekretarza Komisji.

 

§ 11

1.    Uchwały Rady Rodziców Szkoły zapadają zwykła większością głosów, w głosowaniu jawnym w obecności minimum 1/2 składu Rady w tym Przewodniczącego lub Zastępcy Przewodniczącego. 

2.    Uchwały Prezydium Rady Rodziców Szkoły zapadają zwykła większością głosów, w głosowaniu jawnym w obecności minimum połowy składu Prezydium w tym Przewodniczącego lub Zastępcy Przewodniczącego.

3.    Posiedzenia Rady Rodziców Szkoły oraz posiedzenia Prezydium Rady muszą być protokołowane przez Sekretarza Rady lub inną osobę w protokolarzu Rady.

4.    Z posiedzeń Komisji Rewizyjnej protokół sporządza Sekretarz Komisji.

5.    Protokół z ostatniego posiedzenia Rady jest odczytywany i przyjmowany na najbliższym spotkaniu Rady.

6.    Protokół z posiedzenia Prezydium jest odczytywany i przyjmowany na najbliższym spotkaniu Prezydium Rady.

 

§ 12

Ustępująca po upływie kadencji Rada Rodziców Szkoły i jej organy wewnętrzne działają do chwili wyboru i ukonstytuowania się nowej Rady, co powinno nastąpić w okresie nie dłuższym niż 2 tygodnie po odbyciu pierwszych klasowych zebrań rodziców po rozpoczęciu roku szkolnego.

 

§ 13

1.    Pierwsze zebranie nowej Rady Rodziców Szkoły po upływie kadencji ustępującej Rady zwołuje dotychczasowy Przewodniczący Prezydium Rady.

2.    Nowo wybrani członkowie Rady powołują spośród siebie Przewodniczącego zebrania, który prowadzi je do czasu wyboru nowego Przewodniczącego Rady oraz członków Prezydium Rady.

3.    Po wyborze nowego Przewodniczącego Rady przejmuje on dalsze prowadzenie pierwszego zebrania Rady Rodziców Szkoły.

4.    Ustępujący Przewodniczący Prezydium Rady zobowiązany jest przedstawić nowej Radzie sprawozdanie z dotychczasowej działalności Rady i Prezydium.

5.    Przewodniczący Komisji Rewizyjnej zobowiązany jest przedstawić sprawozdanie z działalności Komisji wraz z wnioskiem o udzielenie absolutorium ustępującej Radzie i jej organom.

 

§ 14

1.    Posiedzenia Rady Rodziców Szkoły zwoływane są przez jej Przewodniczącego nie rzadziej niż trzy razy w roku szkolnym.

2.    Nadzwyczajne posiedzenia Rady Rodziców Szkoły mogą być zwoływane dowolną ilość razy w ciągu roku szkolnego na wniosek: Prezydium Rady Rodziców Szkoły, Rad Klasowych, Dyrektora szkoły, Rady Pedagogicznej.

3.    W posiedzeniach Rady Rodziców Szkoły na zaproszenie jej Przewodniczącego może uczestniczyć Dyrektor, Wicedyrektor szkoły lub inne zaproszone osoby.

 

§ 15

1.    Prezydium Rady Rodziców Szkoły obraduje nie rzadziej niż raz w miesiącu. 

2.    Posiedzenia Prezydium zwołuje Przewodniczący Rady.

3.    Uchwały Prezydium Rady Rodziców Szkoły zapadają zwykła większością głosów, w głosowaniu jawnym w obecności minimum połowy składu Prezydium w tym Przewodniczącego. 

4.    Na posiedzenia Prezydium Rady, Przewodniczący Rady w zależności od potrzeb zaprasza Dyrektora szkoły, jego zastępcę lub inne osoby.

 

§ 16

1.    Posiedzenia Komisji Rewizyjnej są zwoływane przez Przewodniczącego Komisji lub jego Zastępcę.

2.     Komisja Rewizyjna zbiera się także na wniosek: Rady Rodziców Szkoły, Prezydium Rady Rodziców Szkoły, a także którejkolwiek Rady Rodziców Klasy. 

3.    Wnioski i ustalenia Komisji Rewizyjnej muszą mieć formę pisemną i są przedstawiane organom samorządu rodziców, który wnioskował o zwołanie Komisji Rewizyjnej.

IV. ZADANIA RADY RODZICÓW SZKOŁY I JEJ ORGANÓW WEWNĘTRZNYCH.

§ 17

1.    Rada Rodziców Szkoły na swych posiedzeniach:

-          uchwala regulamin Rady Rodziców Szkoły,

-     wprowadza zmiany w regulaminie Rady Rodziców Szkoły,

-     dokonuje wyboru Przewodniczącego Rady oraz członków Prezydium i Komisji Rewizyjnej, 

-          dokonuje wyborów uzupełniających skład organów Rady,             

-          odwołuje członków Rady Rodziców Szkoły na wniosek Przewodniczącego Prezydium, Rady lub Rodziców Klasy,

-     zatwierdza ramowy plan działania Rady Rodziców Szkoły na dany rok,
-     przyjmuje sprawozdanie z działalności Prezydium Rady i Komisji Rewizyjnej,
-     proponuje wysokość deklarowanych składek  na fundusz Rady Rodziców Szkoły,

-          udziela pełnomocnictw do dysponowania rachunkiem bankowym Rady Rodziców Szkoły,

-          wybiera swojego przedstawiciela do komisji konkursowej powołanej w celu wyboru Dyrektora Szkoły.

 

2. Prezydium Rady Rodziców Szkoły na swych posiedzeniach:

-          rozstrzyga o sposobie rozwiązywania aktualnych problemów szkoły leżących w zakresie działalności i kompetencji Rady,

-          wykonuje uchwały Rady Rodziców Szkoły dotyczące dysponowania posiadanymi przez Radę środkami finansowymi,

-          zatwierdza roczny preliminarz wydatków Rady,

-          przekazuje opinie i uwagi rodziców na temat pracy szkoły Dyrektorowi, Radzie Pedagogicznej,

-          przekazuje opinie i reprezentuje interes ogółu rodziców szkoły w kontaktach z organem prowadzącym,

-          opracowuje plan pracy Rady Rodziców Szkoły na dany rok szkolny. 

§ 18

Prezydium jest organem wykonawczym Rady Rodziców Szkoły i realizuje zadania określone w planie działania Rady.

  

§ 19

1. Obowiązkiem Przewodniczącego Rady Rodziców Szkoły lub jego zastępców jest:

-          zwoływanie i prowadzenie zebrań Rady Rodziców Szkoły i jej Prezydium,

-          kierowanie bieżącą działalnością organizacyjną i finansowo-gospodarczą Rady,

-       przekazywanie opinii i uchwał Rady Rodziców Szkoły, Dyrektorowi szkoły, Radzie  Pedagogicznej oraz organowi prowadzącemu,

-          reprezentowanie Rady w kontaktach z pozostałymi organizacjami społecznymi, gospodarczymi i politycznymi oraz samodzielne składanie oświadczeń woli w bankach.

-          podpisywanie uchwał Rady Rodziców Szkoły.

 

2.    Obowiązkiem Sekretarza Rady Rodziców Szkoły jest:

-          opracowanie harmonogramu prac i zebrań Rady Rodziców Szkoły i Prezydium,

-           protokołowanie posiedzeń Rady Rodziców Szkoły lub Prezydium,

-          prawidłowe prowadzenie i przechowywanie dokumentacji działalności Rady Rodziców Szkoły i Prezydium,

-          podpisywanie uchwał Rady Rodziców Szkoły.

 

3.    Obowiązkiem Skarbnika Rady rodziców Szkoły jest:

-          zbieranie składek uczniowskich od skarbników klasowych,

-          pisemne potwierdzanie wpłat dokonanych w danym roku szkolnym, przez każdy oddział , 

-          bieżące wpłacanie pieniędzy na konto bankowe Rady Rodziców Szkoły,

-          przechowywanie dokumentacji finansowo-rachunkowej Rady Rodziców Szkoły przez okres dwóch lat,

-          informowanie na każdym posiedzeniu Rady lub Prezydium o stanie finansów Rady Rodziców Szkoły,

-          składanie Radzie  rocznych sprawozdań z działalności finansowej.

 

4.    Obowiązkiem Komisji Rewizyjnej jest:

-          czuwanie nad zgodną z przepisami działalnością wszystkich organów samorządu rodziców w szkole, a w szczególności Rady Rodziców Szkoły, Prezydium, Skarbnika i Księgowego Rady,

-          kontrolowanie działalności finansowej Rady, Prezydium, Skarbnika Rady i Księgowego Rady ,

-          nadzorowanie poprawności działalności finansowej skarbników klasowych,

-          składanie Radzie Rodziców Szkoły szczegółowych rocznych sprawozdań z prac kontrolnych,

-          prowadzenie dokumentacji swoich działań.

 

5.    Obowiązkiem Członka Rady Rodziców Szkoły jest:

-          obowiązkowe uczestnictwo w każdym zebraniu,

-          aktywna działalność w pracach Rady a w szczególności czynny udział w dyskusjach w trakcie zebrań,

-          głosowanie przy podejmowaniu uchwał Rady

-          przekazywanie rodzicom reprezentowanego przez siebie oddziału informacji dotyczących przebiegu zebrań Rady Rodziców.

§ 20 

Po upływie kadencji, obowiązuje przekazanie dokumentacji Rady Rodziców:

1.      Ustępujący Przewodniczący ma obowiązek przekazania nowo wybranemu Przewodniczącemu  zebraną dokumentację Rady Rodziców, sprawozdanie z działalności Rady oraz pieczątkę którą się posługiwał.

2.      Ustępujący Skarbnik Rady Rodziców ma obowiązek przekazania całej dokumentacji finansowej nowo wybranemu Skarbnikowi wraz ze sprawozdaniem finansowym oraz pieczątkę którą sie posługiwał.

3.      Ustępujący Sekretarz Rady Rodziców ma obowiązek przekazać protokoły z zebrań oraz uchwały podjęte przez Radę.

 

§ 21

Członkowie Rady Rodziców Szkoły pełnią swe funkcje społecznie i nie otrzymują z tego tytułu jakiegokolwiek wynagrodzenia.

 

V. GROMADZENIE I WYDATKOWANIE FUNDUSZY RADY RODZICÓW. 

§ 22

Rok budżetowy Rady Rodziców Szkoły trwa 12 miesięcy i rozpoczyna się w dniu rozpoczęcia roku szkolnego a kończy w ostatnim dniu przed rozpoczęciem następnego roku szkolnego. 

 

 

§ 23

1.    Środki finansowe Rady Rodziców Szkoły są gromadzone na odrębnym rachunku bankowym.

2.    Dyspozycje rachunkiem bankowym wymienionym w ust.1 mogą składać wyłącznie osoby posiadające pełnomocnictwa Rady Rodziców Szkoły.

3.    Rada Rodziców Szkoły udzieli pełnomocnictwa do składania dyspozycji na rachunku bankowym Skarbnikowi i Przewodniczącemu Rady Rodziców Szkoły.

4.    Rada Rodziców może udzielić także takiego pełnomocnictwa Dyrektorowi szkoły i jego zastępcy.

5.    Każda dyspozycja powodująca zmiany w wysokości środków na rachunku Rady wymaga dwóch podpisów członków Rady Rodziców Szkoły posiadających pełnomocnictwa lub jednego upoważnionego członka Rady oraz Dyrektora szkoły lub jego zastępcy, jeśli zostało im udzielone pełnomocnictwo do dysponowania środkami na rachunku bankowym Rady.

§ 24

1.    Rada Rodziców Szkoły gromadzi fundusze pochodzące z:

 

-          z dobrowolnych składek rodziców,

-          z wpłat osób fizycznych, organizacji, fundacji, zakładów pracy, jednostek samorządowych,

-          z darowizn i spadków,

-          z dochodów z imprez organizowanych przez Radę Rodziców Szkoły,

-          z działalności prowadzonej przez Radę Rodziców,

-          z innych źródeł

2.    Wydatkowanie środków Rady odbywa się na podstawie preliminarza wydatków zatwierdzonego przez Prezydium Rady Rodziców Szkoły.

3.    Rada Rodziców Szkoły i jej Prezydium wydatkuje środki pochodzące ze składek rodziców na następujące cele:

-          dofinansowanie na wniosek wychowawcy klasy, w wysokości 20% wartości składek zebranych przez rodziców danego oddziału szkolnego,

- dofinansowanie wycieczki do 300 zł na wniosek wychowawcy dla ucznia w trudnej sytuacji materialnej,

-          zakup środków dydaktycznych i sprzętu technicznego służącego unowocześnianiu bazy szkoły,

-          zakup nagród,

-          organizowanie z innymi organami szkoły imprez szkolnych,

-          udzielanie pomocy materialnej uczniom w przypadkach losowych w wysokości do 50% wnioskowanej kwoty. Wniosek o dofinansowanie składa wychowawca klasy. Uczeń dofinansowanie otrzymuje jeden raz w roku. W uzasadnionych wypadkach Rada może odmówić dofinansowania lub ponownie pozytywnie zaopiniować wniosek. W przypadku rezygnacji lub niewykorzystania dofinansowania, wychowawca lub rodzic zobowiązany jest zwrócić dofinansowanie,

-     regulowanie wydatków osobowych i rzeczowych związanych z prowadzeniem księgowości i rachunkowości Rady Rodziców,

- klasa, która dokona 80% wpłat na fundusz Rady Rodziców otrzymuje zwrot w postaci 20% wpłaconej kwoty. Zwrócona kwota przeznaczona jest na potrzeby własne klasy.

4.    Środki finansowe Rady Rodziców Szkoły pochodzące z innych źródeł niż składki rodziców mogą być wydatkowane na podstawie uchwały Rady Rodziców Szkoły także na inne cele wspomagające procesy dydaktyczne szkoły oraz bieżące remonty pomieszczeń i budynków szkolnych.

5.    Wychowawca może wystąpić do Skarbnika Rady o dofinansowanie określone w ust.3 w każdym czasie w trakcie trwania roku szkolnego.

6.    Skarbnik Rady Rodziców Szkoły przekaże niezwłocznie Skarbnikowi Rady Rodziców Klasy lub wychowawcy klasy środki finansowe w wysokości 20% wartości składek rodziców danego oddziału szkolnego faktycznie przekazanych na konto bankowe Rady na dzień złożenia wniosku o dofinansowanie.

VI. POSTANOWIENIA KOŃCOWE.


§ 25

W celu lepszej realizacji zadań wynikających z niniejszego Regulaminu jak i celów, którym poświęcone jest działanie Rady Rodziców Szkoły, Rada i jej Prezydium na swoje posiedzenia może zapraszać gości niebędących członkami organów samorządu rodziców, kierownictwa szkoły czy też Rady Pedagogicznej.

§ 26

Ewentualne spory powstałe na tle realizacji postanowień niniejszego regulaminu rozstrzygane będą w drodze polubownej.

 

§ 27

Wszelkie zmiany do niniejszego regulaminu wymagają formy pisemnej pod rygorem nieważności.

§ 28 

Regulamin wchodzi w życie z dniem zatwierdzenia uchwałą Rady Rodziców Szkoły.

§ 29

Rada Rodziców posiada 1 pieczątkę, w której, treści zamieszczona jest nazwa szkoły oraz adres siedziby Rady Rodziców. Pieczątkami posługują się Przewodniczący Rady Rodziców.

 

PRZEWODNICZĄCY RADY RODZICÓW: 

Pani Anna Janicka

 

 

Numery Konta Rady Rodziców: 

17 1140 2004 0000 3302 8299 5664