Wolontariat

Informacje o Motylim Wolontariacie


Program działalności wolontariatu szkolnego w Szkole Podstawowej nr 55 w Poznaniu

 

„Cokolwiek mogę zrobić dobrego lub jakąkolwiek komukolwiek wyświadczyć przysługę, niech uczynię to teraz.

Niech tego nie odkładam ani nie zaniedbuję,  bo nie będę szedł tą drogą nigdy więcej…” 

                                                                                                                                                                                          Święty Paweł

 

Działania koordynują : Monika Baszczyńska i Hanna Walkowiak

Podstawa prawna: Ustawa z dnia 24 kwietnia 2003 roku  o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.

Wolontariat szkolny to świadome i dobrowolne zaangażowanie społeczności szkoły - nauczycieli, uczniów i rodziców - na rzecz potrzebujących. Uczy szacunku i tolerancji wobec drugiego człowieka.

Okres nauki w szkole jest najwłaściwszy do kreowania postaw altruistycznych. Wykorzystując otwartość i ciekawość świata młodego człowieka poprzez wolontariat można odcisnąć dobroczynne piętno we wszystkich dziedzinach jego życia.

Staramy się, aby uczniowie w naszej szkole byli pełni pasji i zaangażowania, kierowali się wrażliwością i troską o drugiego człowieka. Uczniowie, chcąc nieść bezinteresowną pomoc, służą tak potrzebującym jak i samym  sobie. 

Wolontariat rozwija również u dzieci i młodzieży postawę alternatywną dla konsumpcyjnego stylu życia. Stwarza okazję do wyszukiwania autorytetów i budowania świata wartości, pomaga w rozwijaniu zainteresowań, w szukaniu pożytecznej formy spędzania wolnego czasu. Podejmowana przez uczniów-wolontariuszy  aktywność wpływa pozytywnie na rozwój ich osobowości, jest ważna i pożądana ze względu na wymiar edukacyjno-wychowawczy.

Uznanie kogoś za wolontariusza wymaga spełnienia dwóch podstawowych warunków:

- wykonywane świadczenie musi być dobrowolne,

- osoba świadcząca pomoc nie może otrzymywać gratyfikacji pieniężnej.

CELE DZIAŁALNOŚCI WOLONTARIATU:

-zapoznanie dzieci i młodzieży z ideą wolontariatu oraz jej propagowanie,

-uwrażliwianie na cierpienie, samotność i potrzeby innych,

-kształtowanie postaw prospołecznych,

-rozwijanie empatii i tolerancji,

-inspirowanie do aktywnego spędzania wolnego czasu,

-kreowanie roli szkoły jako centrum lokalnej aktywności,

-budowanie tradycji szkoły zgodnie z założeniami programu wychowawczego,

-angażowanie się w działania na rzecz  społeczności szkolnej, lokalnej, tworzenie więzi ze środowiskiem,

-kształtowanie umiejętności działania zespołowego,

-współdziałanie z organizacjami społecznymi i młodzieżowymi,

-możliwość wykorzystywania własnych umiejętności i doświadczeń,

-rozwijanie zainteresowań,

-zdobywanie doświadczenia w nowych dziedzinach,

-wspieranie ciekawych inicjatyw młodzieży szkolnej.

OBSZARY DZIAŁANIA:

Aktywność wolontariuszy ukierunkowana jest na dwa zasadnicze obszary: środowisko szkolne i środowisko pozaszkolne. 

Szkolny wolontariat ściśle współpracuje z Samorządem Uczniowskim oraz „Motylim wolontariatem”( działającym na rzecz Hospicjum Palium w Poznaniu) na mocy porozumienia o współpracy z 12 listopada 2013 roku pomiędzy Polskim Towarzystwem Opieki Paliatywnej oddz. w Poznaniu a Szkołą Podstawową nr 55 w Poznaniu.

REALIZOWANE ZADANIA:

-przybliżenie dzieciom i młodzieży idei wolontariatu podczas spotkań i godzin wychowawczych,

-poznanie obszarów pomocy,

-poznanie zasad pracy i etyki działalności woluntarystycznej,

-zapoznanie z prawami  i obowiązkami wolontariuszy,

-zagospodarowanie gazetki zachęcającej uczniów do włączenia się w pracę wolontariatu,

-zamieszczanie informacji o działalności wolontariatu na stronie internetowej szkoły,

-organizowanie spotkań z doświadczonymi wolontariuszami,

-okresowe zebrania członków wolontariatu,

-udział w akcjach charytatywnych wspierających instytucje (szczególnie PTOP oddz. w Poznaniu), fundacje, stowarzyszenia i osoby prywatne.

PRAWA WOLONTARIUSZA:

-wolontariusz ma prawo do zgłaszania własnych propozycji i inicjatyw,

-wolontariusz ma prawo do podejmowania działań w  wymiarze nieutrudniającym nauki  w szkole i pomocy w domu,

-wolontariusz ma prawo do wsparcia ze strony koordynatora lub innych pracowników Wolontariatu Szkolnego,

-wolontariusz ma prawo do otrzymania pisemnego zaświadczenia o wykonywanej pracy ( za minimum trzykrotny udział w działaniach odbywających się w czasie pozalekcyjnym w roku szkolnym, uczeń otrzymuje wpis na świadectwie o aktywności w wolontariacie),

-nie wolno wywierać na wolontariuszu presji moralnej w związku z realizowanym zadaniem pozostającym w konflikcie z jego przekonaniami,

-wolontariusz ma prawo do rezygnacji z pracy woluntarystycznej, uprzedzając odpowiedni wcześniej koordynatora Wolontariatu Szkolnego.

OBOWIĄZKI WOLONTARIUSZA:

-niepełnoletni członkowie wolontariatu muszą przedstawić pisemną zgodę rodziców lub opiekunów na działanie w wolontariacie,

-wolontariusz musi wykazywać się wysoką kulturą osobistą oraz troską o los słabszych i potrzebujących pomocy.

SPOSOBY EWALUACJI:

-sprawozdanie z pracy Wolontariatu Szkolnego pod koniec każdego roku szkolnego,

-rejestr akcji charytatywnych, instytucji, w których są obecni wolontariusze,

-zdjęcia z imprez,

-informacje na stronie internetowej szkoły,

-artykuły w prasie lokalnej,

-podziękowania od osób i instytucji,

-pisemna pochwała dla wolontariusza za udział w każdej akcji.